บัญชีผู้ใช้


กำหนดการ


27 April 2020

ช่วงเวลา รายละเอียด
13:00 น. - 22:00 น.

คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เลื่อนการจัดกิจกรรม 10th SCiUS Forum ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ กำหนดการเปิด-ปิดระบบเพื่อส่งผลงาน Extended Abstract และการส่งผลงานสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอแบบพิชชิ่ง" ให้มีการดำเนินการต่อไปเช่นเดิม

กำหนดการเปิดระบบรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2563

กำหนดการส่งผลงานสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอแบบพิชชิ่ง" ระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 256328 April 2020

ไม่มีกิจกรรม

29 April 2020

ไม่มีกิจกรรม