บัญชีผู้ใช้


กำหนดการ


30 November 2020

ช่วงเวลา รายละเอียด
09:00 น. - 11:00 น.

คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เลื่อนการจัดกิจกรรม 10th SCiUS Forum ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ กำหนดการเปิด-ปิดระบบเพื่อส่งผลงาน Extended Abstract และการส่งผลงานสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอแบบพิชชิ่ง" ให้มีการดำเนินการต่อไปเช่นเดิม

กำหนดการเปิดระบบรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2563

กำหนดการส่งผลงานสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ "การนำเสนอแบบพิชชิ่ง" ระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2563


ตามมา คณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) มีมติดังนี้

1. เห็นชอบจัดกิจกรรม 10th SCiUS Forum” ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 

2. เห็นชอบจัดกิจกรรมพิเศษ “การนำเสนอผลงานแบบพิชชิ่ง” วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

3. เห็นชอบรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรม 10th SCiUS Forum” แบบออนไลน์ และการจัดกิจกรรม onsite สำหรับกรรมการตัดสิน


ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ สป.อว. จะพิจารณาแจ้งข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบในลำดับต่อไป

13:00 น. - 16:00 น. การนำเสนอ Poster presentation

1 December 2020

ไม่มีกิจกรรม

2 December 2020

ไม่มีกิจกรรม

3 December 2020

ไม่มีกิจกรรม

4 December 2020

ไม่มีกิจกรรม