บัญชีผู้ใช้


ลงทะเบียน: เจ้าหน้าที่กระทรวงการเข้าร่วม

ที่พักและประเภทห้องพัก


การเดินทาง

(กรอกชื่อสนามบิน)
(กรอกชื่อสนามบิน)

(รูปแบบ: YYYY-MM-DD HH:MM)

(กรอกชื่อสนามบิน)
(กรอกชื่อสนามบิน)

(รูปแบบ: YYYY-MM-DD HH:MM)

  1. กรุณานำเอกสารในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้
    1. หนังสืออนุมัติการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และอนุมัติเดินทางมาปฏิบัติราชการจากต้นสังกัด
    2. ใบเสร็จรับเงิน/Itinerary Receipt ค่าโดยสารเครื่องบิน
    3. ใบเสร็จรับเงินและ folio ค่าที่พัก (ถ้ามี)
    4. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  2. ออกใบเสร็จในนาม “สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400”