บัญชีผู้ใช้


ลงทะเบียน: กรรมการ

การตัดสินโครงงาน
 • สาขาเคมี
  เลือก
 • สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
  เลือก
 • สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
  เลือก
 • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
  เลือก
 • สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
  เลือก
 • สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
  เลือก
 • สาขาสะเต็มและนวัตกรรม
  เลือก


 • ที่พักและประเภทห้องพัก


  การเดินทาง

  (กรอกชื่อสนามบิน)
  (กรอกชื่อสนามบิน)


  (รูปแบบ: YYYY-MM-DD HH:MM)

  (กรอกชื่อสนามบิน)
  (กรอกชื่อสนามบิน)


  (รูปแบบ: YYYY-MM-DD HH:MM)

  1. กรุณานำเอกสารในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้
   1. หนังสืออนุมัติการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และอนุมัติเดินทางมาปฏิบัติราชการจากต้นสังกัด
   2. ใบเสร็จรับเงิน/Itinerary Receipt ค่าโดยสารเครื่องบิน
   3. ใบเสร็จรับเงินและ folio ค่าที่พัก (ถ้ามี)
   4. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  2. ออกใบเสร็จในนาม “สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400”