บัญชีผู้ใช้


โครงงานทั้งหมดรหัส สาขาวิชา ชื่อโครงงาน แก้ไขล่าสุด
PC1_01_01 สาขาเคมี การประยุกต์ใช้คาร์บอกซีเมทิลไคโตซาน (Application of Carboxymethyl chitosan) 2019-03-15 10:00:24
PC2_01_01 สาขาเคมี การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเยลลี่กัมมี่งาขี้ม้อนโดยกระบวนการทำแห้งเเบบเเช่เยือกแข็ง (Development of Perilla frutescens Gummy Jelly Innovative Product Using Freeze Drying ) 2019-03-15 10:00:21
OC3_01_03 สาขาเคมี ศักยภาพการเป็นสารป้องกันแสงแดดและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวไทยบางชนิด (Photoprotection and Antioxidant Potential of Some Thai Rice) 2019-03-15 10:00:22
OC1_01_01 สาขาเคมี การสะสมทางไฟฟ้าของอนุภาคทองคำจากสารละลายทองคำเปลวบนขั้วคาร์บอนเพื่อตรวจวัดกลูโคส (Electrodeposition of gold nanoparticles from gold leaf solution on carbon electrode for glucose oxidation) 2019-03-15 10:00:22
OC2_01_02 สาขาเคมี การเปรียบเทียบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในน้ำมันสกัดร้อนและสกัดเย็นหลังจากการทอด (Comparison of bioactive compounds in hot-extracted and cold-extracted oils after frying) 2019-03-15 10:00:22
PC3_01_01 สาขาเคมี ผลของผงเปลือกลำไยที่มีผลต่อการดูดซับตัวทำละลายของพอลิ(เมทิล เมทาคลิเลท โค บิวทิล เมทาคลิเลท) (Effect of Modified Longan Shell Powder on Poly(methyl methacrylate-co-butyl methacrylate) for Solvents Absorption) 2019-03-15 10:00:22
OB1_01_04 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาผลของระดับน้ำตาลกลูโคสในอาหารเลี้ยงเซลล์ต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์ผิวหนังมนุษย์ (Effect of glucose concentrations in culture medium on Human Dermal Fibroblasts (HDF) migration) 2019-03-15 10:00:23
OB2_01_15 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิเนการ์พร้อมดื่มจากตรีผลา (Ready-to-drink Triphala Vinegar) 2019-03-15 10:00:23
OP1_01_13 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาระบบไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เซลล์ (A study of deterministic lateral displacement microfluidic system for cell analysis.) 2019-03-15 10:00:21
OP1_01_09 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ผลของความเร็วในการสปินชั้นเพอรอฟสไกต์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเพอรอฟสไกด์โซลาร์เซลล์โดยมีดีบุกออกไซต์เป็นชั้นฐาน (Effect spin speed of perovskite layer to development of SnO2 base Perovskite Solar Cell) 2019-03-21 13:13:31
OP2_01_10 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การยกและการโยกย้ายวัตถุด้วยเสียง (Levitating and Manipulating Objects with Sound) 2019-03-15 10:00:22
OE2_01_07 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ศิลาวรรณนาและการจำแนกซากดึกดำบรรพ์ของหมวดหินพระธาตุ กลุ่มหินลำปาง ยุคไทรแอสซิก บริเวณพื้นที่พระธาตุดอยม่วงคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (Petrography and fossil identification of Triassic Phra That Formation, Lampang Group at Phra That Doi Muang Kham, Muang Lampang Distric, Lampang Province) 2019-03-15 10:00:21
OE1_01_06 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากซังข้าวโพดด้วยการหมักในสภาพของแข็ง (A study factors of biogas production of corncob by solid-state anaerobic digestion.) 2019-03-15 10:00:21
OM1_01_05 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การวิเคราะห์ทางเรขาคณิตของกระบวนการพับออริงามิแบบดอกไม้ไฟ (Geometrical analysis of origami fireworks folding processes) 2019-03-15 10:00:22
OT1_01_08 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการรู้จำใบหน้า (Activities Attendance Verifying System using Face Recognition) 2019-03-15 10:00:23
OC3_03_04 สาขาเคมี โครงเลี้ยงเซลล์ไฮโดรเจลจากโปรตีนเซริซินสำหรับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อผิวหนัง (Hydrogel scaffold of PHEMA/SS potential for skin tissue regeneration) 2019-03-21 13:12:55
PC2_03_02 สาขาเคมี การพัฒนาวิธีการตรวจสอบโพลีอะคริลาไมด์ (The Development Method of Polyacrylamide Analysis) 2019-03-21 13:12:57
OC2_03_06 สาขาเคมี การพัฒนาไฮโดรเจลชนิดรูพรุน โดยการปรับปริมาณหมู่ซัลโฟเนต เพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ (Development of porous hydrogel system; the effect of sulfonate for medical applications. ) 2019-03-21 13:13:06
OB3_03_15 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของน้ำมันรำข้าวที่มีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไขมัน 3T3-L1 (The effect of rice bran oil on gene expression associated with adipogenesis in 3T3-L1 adipocytes.) 2019-03-21 13:12:44
PB2_03_01 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ อิทธิพลของเปลือกถั่วเหลืองที่มีผลต่อการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Effect of Soybean Hulls on Anthocyanin biosynthesis genes expression in Riceberry) 2019-03-21 13:12:55
PB1_03_01 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาการแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการสังเคราะห์กรดจัสโมนิกในข้าวที่ติดโรคใบไหม้ (Expression of jasmonic related-genes biosynthesis on rice blast disease) 2019-03-21 13:12:56
OB1_03_12 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสในผักสวนครัว (Inhibitory Effect of Home-grown Vegetable on α-Glucosidases Activities) 2019-03-21 13:13:05
OP2_03_07 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ระบบการป้องกันการโจรกรรมทางรถจักรยานยนต์อัจฉริยะ (Smart motorcycle with anti-theft system) 2019-03-21 13:12:45
PE1_03_01 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะติดของชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (The application of biosurfactant to enhance wettability of biocontrol agent) 2019-03-21 13:13:05
PM3_03_04 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ผลบวกของสมาชิกเล็กสุดและใหญ่สุดของเซตย่อยขนาด r (Summation of the minimal and maximal element in r-subsets ) 2019-03-21 13:12:44
OM1_03_01 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ปัญหามอนตีฮอลล์ในรูปทั่วไป (General Form of Monty Hall Problem) 2019-03-21 13:12:45
PM3_03_01 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การวางนัยทั่วไปของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหลักการรังนกพิราบ (The generalization of the pigeonhole principle problems.) 2019-03-21 13:12:56
PT1_03_01 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเครื่องดักจับแมลงวันอัจฉริยะบนระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Development of an Intelligent Fly Trap based on Internet of Things) 2019-03-21 13:12:46
OT2_03_05 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุโดยระบบสมองกลฝังตัว (Notification devise of fall in elderly by embedded system) 2019-03-21 13:13:04
PT2_03_01 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ฟาร์มอัจฉริยะสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์และเห็ดชนิดก้อนเชื้อ (Smart farm for hydroponics plants and fungi) 2019-03-21 13:12:39
OC2_06_08 สาขาเคมี Utilization of Castor oil-based ethyl ester Biodiesel in a Diesel Engine (Utilization of Castor oil-based ethyl ester Biodiesel in a Diesel Engine ) 2019-03-15 10:00:23
OC3_06_02 สาขาเคมี Elemental and Chemistry of Silk Powders for Cosmetic Application (Elemental and Chemistry of Silk Powders for Cosmetic Application) 2019-03-15 10:00:23
OC1_06_06 สาขาเคมี Structural Information of Korat's Noodle Characterized by SAXS (Small Angle X-ray Scattering) and WAXS (Wide Angle X-ray Scattering) (Structural Information of Korat's Noodle Characterized by SAXS (Small Angle X-ray Scattering) and WAXS (Wide Angle X-ray Scattering)) 2019-03-15 10:00:23
OC2_06_07 สาขาเคมี Extraction and Modification of Alpha-Mangostin (Extraction and Modification of Alpha-Mangostin) 2019-03-15 10:00:23
OC1_06_05 สาขาเคมี Extraction and Application of Tomato Pomace Extract for Cosmatic and Health Care Products (Extraction and Application of Tomato Pomace Extract for Cosmatic and Health Care Products) 2019-03-15 10:00:23
PC3_06_02 สาขาเคมี แบตเตอรี่น้ำตาลจากชีวมวลเพื่อพลังงานความหวาน แบบยั่งยืน (แบตเตอรี่น้ำตาลจากชีวมวลเพื่อพลังงานความหวาน แบบยั่งยืน) 2019-03-15 10:00:23
OC3_06_12 สาขาเคมี Preparation and Fuel Properties of Microemulsion-based biofuel (Preparation and Fuel Properties of Microemulsion-based biofuel) 2019-03-15 10:00:23
OB2_06_09 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ Formaldehyde Adsorption in Wastewater by Natural Products (Formaldehyde Adsorption in Wastewater by Natural Products) 2019-03-15 10:00:23
PB2_06_02 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาเยื่อบุผิวและการกระจายตัวของ Secretory cell ของระบบทางเดินอาหารของหอยทาก Achatina fulica (การศึกษาเยื่อบุผิวและการกระจายตัวของ Secretory cell ของระบบทางเดินอาหารของหอยทาก Achatina fulica) 2019-03-15 10:00:23
OB3_06_01 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ Investigations of the Proteins (MurE MurG and MreB) Interactions in Peptidoglycan Biosynthesis by SAXS (Investigations of the Proteins (MurE MurG and MreB) Interactions in Peptidoglycan Biosynthesis by SAXS) 2019-03-15 10:00:23
OB1_06_10 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ The application of green synthesis silver nanoparticles on anti-environmental bacteria: sewage treatment (The application of green synthesis silver nanoparticles on anti-environmental bacteria: sewage treatment) 2019-03-15 10:00:23
PP2_06_04 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ศึกษาการสร้างแบตเตอรี่โดยอาศัยกลไกจากจุลินทรีย์ในโคลนจากธรรมชาติ (ศึกษาการสร้างแบตเตอรี่โดยอาศัยกลไกจากจุลินทรีย์ในโคลนจากธรรมชาติ) 2019-03-15 10:00:23
PP1_06_04 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาวัดความเข้มข้นของสารละลายที่มีผลต่อการดูดกลืนแสงโดยใช้ Photoresistor (การศึกษาวัดความเข้มข้นของสารละลายที่มีผลต่อการดูดกลืนแสงโดยใช้ Photoresistor) 2019-03-15 10:00:23
OP2_06_04 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ Foundry Resin Sand Reclamation using Microwave Radiation (Foundry Resin Sand Reclamation using Microwave Radiation) 2019-03-15 10:00:23
PE3_06_01 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาวัสดุทางเลือกเพื่อทำให้ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างไม่รับแรง : กรณีศึกษาแกนกัญชง (การศึกษาวัสดุทางเลือกเพื่อทำให้ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างไม่รับแรง : กรณีศึกษาแกนกัญชง) 2019-03-15 10:00:23
OM1_06_03 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ Investigations in Partitions of Integers (Investigations in Partitions of Integers) 2019-03-15 10:00:23
OM2_06_04 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ A Seeing Euler's Theorem (A Seeing Euler's Theorem) 2019-03-15 10:00:23
OM1_06_09 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เรขาคณิตโบราณกาลผ่านเวกเตอร์ (classical geometry through vectors.) 2019-03-15 10:00:23
PM2_06_02 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การวิเคราะห์รูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงในเชิงคณิตศาสตร์ (การวิเคราะห์รูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงในเชิงคณิตศาสตร์) 2019-03-15 10:00:23
PM3_06_02 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณิตศาสตร์ในวิทยาการรหัสลับ (Mathematics in Cryptography) 2019-03-15 10:00:22
OC2_04_05 สาขาเคมี การผลิตนำ้มันเชื้อเพลิงจากสารพอลิเมอร์ สังเคราะห์จำพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Production of Pyrolysis oil from Hydrocarbon waste) 2019-03-15 00:00:21
OC1_04_10 สาขาเคมี Alginate encapsulation เพื่อปกป้องแบคทีเรียสายพันธุ์ Bacillus pseudofirmus จากโซเดียมไฮดรอกไซด์ในกระบวนการผลิตจีโอโพลิเมอร์รักษาตนเอง (Sodium alginate encapsulation protects Bacillus pseudofermus from NaOH in self-healing geopolymer concrete) 2019-03-15 00:06:14
OC3_04_01 สาขาเคมี วัสดุเปลี่ยนสถานะซึ่งห่อหุ้มด้วยสารนำความร้อนโดยกระบวนการelectroplatingเพื่อควบคุมอุณหภูมิ (Phase change material encapsulated by thermal conductivity material with electroplating method for thermal regulation) 2019-03-15 00:08:06
OC1_04_04 สาขาเคมี ศึกษาวิธีการตรวจวัดและประสิทธิภาพการดูดซับไอออนคลอไรด์ในน้ำด้วยวัสดุที่มีไอออนเหล็กเป็นพื้นฐาน (Determination and adsorption efficiency of chloride ion in water using iron-based adsorbents) 2019-03-15 10:00:21
OB3_04_07 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาชุดตรวจการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ Opisthorchis viverrini โดยอาศัยการตรวจหาแอนติบอดีในซีรั่มของผู้ป่วย (Development of a diagnostic test for liver fluke Opisthorchis viverrini infection by antibody detection in patient serum) 2019-03-14 23:59:07
PB3_04_01 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประสิทธิภาพของสารสกัดกานพลูต่อเชื้อ มาลาสซีเซีย พาไคเดอมาติส ที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคผิวหนังอักเสบในสุนัข (The efficacy of Syzygium aromaticum extracts against Malassezia pachydermatis isolated from canine infected with dermatitis) 2019-03-15 10:00:21
OB2_04_02 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพจากดินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียXanthomonas campestris pv. vesicatoria ที่ก่อให้เกิดโรคใบจุด และRalstonia solanacearum ที่ก่อให้เกิดโรคเหี่ยวเขียวในพืชเศรษฐกิจ (Isolation of effective bacteria from the soil for the inhibition of plant pathogens Xanthomonas campestris pv. vesicatoria that cause leaf spot disease and Ralstonia solanacearum that cause bacterial wilt disease in economic crops.) 2019-03-15 00:08:41
OB1_04_11 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาคุณสมบัติบางประการของเอนไซม์ไซลาเนสและนำไปประยุกต์กับอุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษ (Purification and characterization of xylanase from Aspergillus flavus KKU-CLD-2-2 and its application on paper pulp bleaching.) 2019-03-15 00:09:41
OB2_04_14 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต Indole-3-Acetic Acid (IAA) ของเชื้อรา Endophyte เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน (Optimization of Indole-3-acetic acid produced by Endophyte fungi for improving growth of Jerusalem artichoke) 2019-03-15 00:10:31
OP1_04_10 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา (Simple Vernier caliper for the blind) 2019-03-15 10:00:21
OE2_04_08 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การสกัดสารเรืองเเสงจากราสนิม เพื่อประยุกต์ใช้ในการหาลายนิ้วมือทางนิติวิทยาศาสตร์ (Application of luminal extract from Rust in fingerprint) 2019-03-15 10:00:21
OM1_04_08 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เอกลักษณ์บางประการของพหุนามเกาส์เชียนพาโดวานและเกาส์เชียนเพลล์-พาโดวาน (On Gaussian Padovan and Gaussian Pell-Padovan Polynomials) 2019-03-14 23:59:44
PM1_04_02 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การหาค่าสูงสุดของผลรวมของเกม 2048 ในตาราง n ช่อง (Finding the maximum score of 2048 game of a table with n boxes ) 2019-03-15 10:00:21
OM2_04_02 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเซนทรอยด์, จุดออร์โทเซนเตอร์, จุดเซอร์คัมเซนเตอร์, และ จุดอินเซนเตอร์ (The relations between centroids, orthocenters, circumcenters and incenter ) 2019-03-15 10:00:21
OT2_04_07 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบเฝ้าระวังสัญญาณชีพจรแบบไร้สาย (Pulse sensor monitoring wireless system) 2019-03-15 00:06:42
OT1_04_05 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบปลูกพืชอัตโนมัติขนาดย่อม (Pocket Farm : A Small-Scale Plant Factory) 2019-03-15 00:10:05
OC2_05_03 สาขาเคมี การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในวงศ์ Cucurbitaceae ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด (A Studies of Reducing Blood Sugar Levels potential from Cucurbitaceae Plants.) 2019-03-12 15:08:07
OB1_05_05 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การยับยั้ง Aspergillus flavus ด้วยสารชีวภาพที่ผลิตจาก Aspergillus niger และ Fusarium solani (Inhibition of Aspergillus flavus by biological substances production of Aspergillus niger and Fusarium solani ) 2019-03-13 17:43:13
OB2_05_07 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ชีววิทยาบางประการของแมลงชีปะขาวขุดโพรง Anagenesia minor (Ephemeroptera: Palingeniidae) ในแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม (Some biological aspects of burrowing mayfly Anagenesia minor (Ephemeroptera: Palingeniidae) in the Mekong river, Nakhon Phanom province) 2019-03-14 14:47:51
OB3_05_11 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการป้องกันของนาโนเอ็นแคปซูลเคอร์คูมิน ต่อภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เหนี่ยวนำด้วยไขมันและฟรุกโตสสูงในหนูแฮมสเตอร์ (Chemopreventive effect of nanoencapsulated curcumin on high fat/high fructose diet-induced nonalcoholic fatty liver in hamsters) 2019-03-14 11:20:32
OB1_05_13 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งปอดด้วยสารสกัดเอทานอลจากผงใบย่านาง (Antiproliferation activity of Tiliacora triandra Ethanolic extract leaf powder against lung cancer cell ) 2019-03-13 17:47:14
PB1_05_02 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี (Effects of Chitosan on Growth of Cherry Tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)) 2019-03-13 18:00:46
OB3_05_02 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การตรวจสอบและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในที่สแกนลายนิ้วมือ (The detection and antibacterial activity on fingerprint scanners) 2019-03-13 17:48:41
PP2_05_03 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาหาเเรงยึดขาคู่หลังของหนอนผีเสื้อ (The study of adhesive force of Caterpillas prolegs model) 2019-03-14 20:41:20
OP2_05_02 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด Cobra weave (Study the factors that cause the Cobra weave) 2019-03-12 00:16:43
OP1_05_06 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ผลกระทบจากไอโอต่อการแผ่คลื่นวิทยุของดาวพฤหัสบดีย่าน 10 เมตร (Effect of Io to Jupiter’s sporadic decametric radio emission) 2019-03-12 15:20:07
PP1_05_03 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษามุมยิงของบาสเกตบอลจากจุดโทษ (Angle of basketball free-throw shooting) 2019-03-14 17:01:41
PP3_05_02 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาผลของแรงกดต่อการแตกของเปลือกไข่ (Study the result of force on egg shells cracking) 2019-03-12 15:23:27
PP3_05_03 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาการเคลื่อนที่ของลูกยางนา (Study of motion in Dipterocarpus alatus seed) 2019-03-14 15:03:38
PE2_05_01 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราเมธาไรเซียม(Metarhizium anisopliae) ในการควบคุมและยับยั้งลูกน้ำยุงลาย (The effectiveness of Metarhizium anisopliae to control and inhibit Aedes larvae) 2019-03-13 18:01:21
OM2_05_03 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การพิสูจน์รูปแบบปิดของจำนวนลูคัส (A closed formula of Lucas numbers) 2019-03-12 15:09:45
OC3_07_10 สาขาเคมี ผลของการดัดแปรผิวของเส้นใยฟางข้าวที่มีต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและเส้นใยฟางข้าว (Effect of Surface Modification of Rice Straw Fiber on Properties of Rice Straw Fiber/ Natural Rubber Composites) 2019-03-15 10:00:24
OB3_07_06 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินฤทธิ์ของสารสกัดจากเส้นใยเห็ดหิ้ง Phellinus linteus ต่อการสะสมของลิปิดของเซลล์ 3T3-L1 (Evaluation of the Effects of Phellinus linteus Mycelial Extract on Lipid Accumulation of 3T3-L1 cells) 2019-03-15 10:00:24
OB2_07_04 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดเลือกเเบคทีเรีย Streptomyces spp. ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum falcatum ที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าเเดงในอ้อย (Screening of Candidate Potential of Streptomyces spp. against Colletotrichum falcatum Causal Agent of Sugarcane Red Rot Disease) 2019-03-15 10:00:24
OB1_07_08 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากถังเช่าที่เพาะเลี้ยงบนข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวไรซ์เบอรี่ (Antioxidant Activities, Total Phenolic and Flavonoid Contents of Cordyceps Grown on Jasmin Rice mixed with Rice Berry Extracts) 2019-03-21 13:14:19
PB3_07_02 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากต้นเม่าหลวง (ส้มสร้อย) (Total Phenolic Content and Antioxidant Activity From Antidesma thwaitesianum Muell. Arg. ) 2019-03-15 10:00:22
OP2_07_03 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ อภิวัสดุไมโครเวฟเซ็นเซอร์แนวระนาบร่วมกับระบบของไหลจุลภาคสำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคส ( Microstrip Loaded Complementary Split-ring Resonator with Microfluidic Channel for Glucose Concentration Sensing) 2019-03-15 10:00:24
PP3_07_04 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การลดอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยท่อความร้อน (Reducing Heat Temperature In Solar Panel By Heat Pipe) 2019-03-15 10:00:24
OP1_07_01 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การตรวจวัดและแยกแยะปลาร้าต้มสุกโดยใช้จมูก และลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ (Detection and Classification of Fermented Fish Product (Boiled Pla-ra) by Using Electronic Nose and Electronic Tongue ) 2019-03-15 10:00:24
OE1_07_11 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การเปรียบเทียบขนาดตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นภายในทะเลสาบรูปแอกวัวและแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคามประเทศไทย (Seasonal size comparisons of dominant zooplankton species in oxbow lakes and Chi River, Maha Sarakham, Thailand) 2019-03-15 10:00:24
OE1_07_02 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาอิทธิพลการเติมตัวเชื่อมประสานกรดซัคซินิกระหว่างไทเทเนียมไดออกไซด์กับเส้นใยสับปะรด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (The Investigation of Succinic acid Addition as Crosslink Molecule Between TiO2 and Fiber From Pineapple Leaf to Use as Photocatalyst) 2019-03-15 10:00:25
OE2_07_09 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาอิทธิพลการเติมตัวเชื่อมประสานกรดซัคซินิคระหว่างไทเทเนียมไดออกไซด์กับเส้นใยสับปะรด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (The Investigation of Succinic Acid Addition as Crosslink Molecule between TiO2 and Fiber from Pineapple Leaf to Use as Photocatalyst) 2019-03-15 10:00:25
PM1_07_03 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างแบบจำลองปริมาณน้ำฝนที่มีผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Rainfall Modeling with Affecting of Tropical Cyclone over Northeast of Thailand) 2019-03-15 10:00:24
OM1_07_02 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การเปรียบเทียบการพยากรณ์ 3 วิธี เกี่ยวกับเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย (Forecasting of Money in Thailand Economy by Three Statistical Forecasting Techniques) 2019-03-15 10:00:24
OM2_07_05 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษาการส่งแบบตรึงทางซ้ายบนระบบพีชคณิต-KK (On a left fixed map of KK-algebras) 2019-03-15 10:00:25
OM1_07_07 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ แผนที่ปัญหาการล่าสมบัติ (Treasure-hunt problem) 2019-03-15 10:00:25
OM2_07_06 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า (Mathematical Modeling for Rabies) 2019-03-15 10:00:22
OC3_09_05 สาขาเคมี การปรับปรุงผิวคอนกรีตด้วยสารละลายโซเดียมซิลิเกตผสมแคลเซียมไฮดรอกไซต์ (Improvement of concrete surface with Sodium Silicate solution and Calcium Hydroxide
) 2019-03-21 13:14:35
OC1_09_08 สาขาเคมี การพัฒนาชุดตรวจวัดบนกระดาษสำหรับวิเคราะห์ไซยาไนด์ (Gold/Silver core shell nanoparticles on distance paper-based for determination of CN-) 2019-03-21 13:14:54
OC2_09_04 สาขาเคมี การศึกษาการขึ้นรูปและตรวจสอบแผ่นเส้นใบอิเล็กโทรสปันที่ผสมสารสกัดว่านหางจระเข้และสารพอลิไวนิลแอลกอฮอลล์ที่ทำการเชื่อมขวางด้วยกรดซิตริกเพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกล (A study of forming and inspection Aloe Vera electrospun fibers with polyvinyl alcohol compound that is crosslinked with Citric Acid to enhance mechanical properties) 2019-03-21 13:15:05
OC1_09_09 สาขาเคมี ไฮโดรเจลที่บรรจุแคลเซียมคาร์บอเนตไมโครสเฟียร์เพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ (CaCO3 microsphere-encapsulated hydrogels for preventing wound infection) 2019-03-21 13:15:07
OC3_09_11 สาขาเคมี ผลิตภัณฑ์จากไฮโดรเจล (products of hydrogel) 2019-03-21 13:15:14
OB1_09_14 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาเอนไซม์ไซลาเนสประสิทธิภาพสูงให้มีกิจกรรมในสภาวะกรด (Development of Effective Xylanase Enzyme in Acidic Condition) 2019-03-21 13:14:40
OB1_09_02 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ - (MeGEM: Genome-scale metabolic model of cassava storage roots) 2019-03-21 13:14:43
OB2_09_09 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาพืชบางชนิดเพื่อยับยั้งการเจริญของเเบคทีเรียก่อโรคบนผิวหนัง (The Efficiency of Some Medicinal Plant Extract to Inhibit The Growth of Skin Disease Bacteria) 2019-03-21 13:14:44
OB2_09_06 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดแยกและคัดกรองแบคทีเรียเรืองแสงในตัวอย่างจากทะเล (Isolating and Screening Bioluminescent Bacteria from Squids) 2019-03-21 13:14:55
OB3_09_03 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาสารสกัดจากถั่วงอกและดอกเข็มเพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของสิว (Develop the extracts from bean sprouts and spike flower to inhibit the acne bacteria) 2019-03-21 13:15:06
OP1_09_05 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ควอนตัมคอมมิวติ้งโฟลว์สำหรับระบบการสั่นอย่างง่ายแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (Quantum commuting flows for discrete-time harmonic oscillator) 2019-03-21 13:14:32
PP1_09_05 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การแพร่แบบผิดปกติในการเดินสุ่มเชิงควอนตัม (ANOMALOUS DIFFUSION IN QUANTUM RANDOM WALK) 2019-03-21 13:15:14
OE1_09_07 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาด้วยเถ้าชีวมวลและเม็ดยางพารา (Development of lightweight brick concrete by using biomass ash and rubber) 2019-03-21 13:14:34
OM1_09_06 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การพยากรณ์การแพร่กระจายของวัณโรคโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Forecasting the Tuberculosis epidemic by Mathematical Modeling) 2019-03-21 13:15:08
OT1_09_01 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การจำลองนิทรรศการผลงาน ESC โดยใช้ Virtual Reality (Simulation of ESC student’s works by Virtual Reality) 2019-03-21 13:14:33
OT2_09_08 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์เปิดขวดน้ำสำหรับผู้มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อแขนและแขนไม่สมบูรณ์ (Design and Creation of Bottle Opener for Impaired Arm People) 2019-03-21 13:14:33
OT2_09_04 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การพัฒนา​ต้นแบบรองเท้าไฟฟ้าจากเพียโซอิเล็กทริก​ (Developed prototype of​ piezoelectric​ sneaker) 2019-03-21 13:14:41
OT1_09_10 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารภายในอาคาร (Transporter Robotic in Building) 2019-03-21 13:14:42
OT2_09_03 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ - (Quantitative Trading Machine Learning using Differential Evolution Algorithm) 2019-03-21 13:14:53
OT2_09_09 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เครื่องนวดหัวผักกาดขาวเพื่อการแปรรูปไชโป๊ดอง (The radish massage machine for processing salted radish) 2019-03-21 13:14:54
OT1_09_02 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ขันชะเนาะกึ่งอัตโนมัติสำหรับห้ามเลือด (Development of the semi-automatic tourniquet device to stop bleeding) 2019-03-21 13:14:56
OT1_09_11 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ แปลงเสียงให้เป็นสัญญาณดนตรีมิดี้ (Pitch-To-MIDI) 2019-03-21 13:15:04
PT3_09_01 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เครื่องช่วยทำกายภาพบำบัดที่เท้าสำหรับผู้ป่วยติดเตียง (Electronic device that keep bedridden patient physical therapy at pedal (EK-PAP)) 2019-03-21 13:15:13
PC1_10_03 สาขาเคมี การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารเคลือบเมล็ดพันธุ์จากพอลิกลูตามิกแอซิดและอนุพันธ์คูมาริน (Investigation of physical and chemical properties of seed coating from polyglutamic acid and coumarin derivatives.) 2019-03-15 10:00:22
OC3_10_06 สาขาเคมี ประสิทธิภาพในการกรองของแมมเบรนที่มีลำดับชั้นในการกรองน้ำทะเลเทียม (Filtration performance of sequencing multilayer membrane for desalination) 2019-03-15 10:00:22
OC2_10_11 สาขาเคมี การตรวจวัดสีด้วยอนุภาคเงินนาโนคลัสเตอร์เซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดไนเตรทและไนไตรท์ (Silver nanocluster-based colorimetric sensor for nitrate and nitrite detection) 2019-03-21 13:15:35
OB2_10_08 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สารสกัดต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจากสมุนไพรไทย เพื่อยับยั้งเชื้อสาเหตุของกลิ่นเท้า (Antibacterial activity of Thai’s herb extracts to inhibit bacteria cause foot odour. ) 2019-03-15 10:00:22
OB1_10_09 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของ ยาซัลฟา-ไตรเมทโทรพริม ในปลานิล และศึกษาค่า MIC ต่อการต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดแอโรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า (Study in the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Sulfa-trimethoprim in Nile Tilapia (Oreochromis nilotieus)and the Antimicrobial Activity Against to Aeromonas hydrophilla by using MIC method) 2019-03-15 10:00:22
PB3_10_04 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร (Bioactive compounds from agricultural waste) 2019-03-15 10:00:22
PB1_10_04 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินจีโนไทป์ ฟีโนไทป์ และคุณภาพหุงต้ม ของสายพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นที่ได้จากการคัดเลือกแบบจดประวัติ (The evaluation of genotype, phenotype and cooking quality of Japanese Breeding lives derived from pedigree selection.) 2019-03-15 10:00:22
PB2_10_04 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การสำรวจเชื้อโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษจากหอยทะเลในแหล่งรับซื้อภาคกลาง (A survey of foodborne pathogens from sea shells in retail markets, central region of Thailand) 2019-03-15 10:00:22
OB3_10_04 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ กับดักแสงไฟกลิ่นอโรม่าป้องกันภัยจากด้วยก้นกระดก (Aromatic light trap for rove beetle prevention) 2019-03-15 10:00:22
OP2_10_06 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ผลของกระบวนการเร่ง​ปฎิกิริยา​ด้วย​แสง​ของ​วัสดุ​เชิง​ประกอบ​ซิงค์ออกไซด์-อัลจิเ​นต​สำหรับ​การย่อ​ยสลาย​สาร​อินทรีย์ ( The effect of photocatalytic process by ZnO-alginate composite for organic degradation.) 2019-03-15 10:00:22
OE2_10_02 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การตรวจวัดสีของโลหะหนักโดยใช้อนุภาคเงินนาโนคลัสเตอร์ (Colorimetric detection of heavy metal using silver nanoclusters) 2019-03-21 13:15:33
PE3_10_02 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ประชาคมไส้เดือนทะเลในป่าชายเลน: ดัชนีบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง (Polychaete community in mangrove as indicator of coastal environmental quality) 2019-03-15 10:00:22
PE1_10_02 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ป่าชายเลนบางชนิด บริเวณแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม (Carbon storage in biomass of some mangrove species at Laem Yai, Samut Songkhram Province) 2019-03-15 10:00:22
PE2_10_02 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาการเพิ่มแร่ธาตุและสารกำจัดแมลงในปุ๋ยและน้ำมูลไส้เดือนด้วยพืช (The study of adding minerals and insecticides into vermicompost and worm tea by plants.) 2019-03-15 10:00:22
OE1_10_05 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเหงือกแมลงน้ำวงศ์ไฮดรอปไซคิดิ้บริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของอ่างเก็บน้ำกระเสียว (Altered gill morphology in Hydrophychidae (Trichoptera, Insecta) larvae from the inflow and outlet of Krasiao Dam) 2019-03-15 10:00:22
OM2_10_07 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มีกี่จํานวนสามสิ่งอันดับพีทาโกรัสปฐมฐานซึ่งมีวงกลมแนบนอกที่กําหนดรัศมีมาให้ (How many primitive Pythagorean triples with a given exradius?) 2019-03-15 10:00:21
OT2_10_11 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการหว่านข้าวแบบอัตโนมัติ (Machine development for automated rice sowing) 2019-03-21 13:15:34
OT1_10_04 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การศึกษากรรมวิธีการทำขนมปังกึ่งสำเร็จเพื่อยืดอายุการจัดเก็บ (Investigation of instant bread production process for prolonging product's shelf life ) 2019-03-15 10:00:22
PT1_10_02 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพสำหรับการระบุชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าว (Application of Image Processing for Rice Grain Identification) 2019-03-21 13:15:36
PT2_10_02 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการสร้างเม็ดไฮโดรเจลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Design and Development of Hydrogel Droplet Generator using Microcontroller) 2019-03-15 10:00:22
PC3_13_03 สาขาเคมี ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์กุ้ง (Effects of thermal processing on physicochemistry and sensory properties in shrimp products) 2019-03-15 10:00:22
PC1_13_04 สาขาเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนสกัดเอทานอลจากเมล็ดข้าวที่มีสีบางสายพันธุ์ที่บริโภคในประเทศไทย (Antioxidant Capacity Of Ethanolic Extracts From Some Pigmented Rice Varieties Consumed In Thailand) 2019-03-15 10:00:22
PB2_13_05 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในน้ำดื่มจากตู้กดน้ำหยอดเหรียญในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา (The study of bacterial contamination in water from drinking water vending machine in Burapha University) 2019-03-15 10:00:22
OB1_13_06 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพของเพรียงหินวงศ์ Chthamalidae ในภาคตะวันออกของประเทศไทย (Biodiversity of Acorn Barnacles (Crustacea: Cirripedia) in Family Chthamalidae in Eastern Thailand) 2019-03-15 10:00:22
OB2_13_11 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสบางชนิดของส่วนสกัดจากใบและดอกของโสน (Antibacterial activities of Sesbania javanica Miq. extracts from leaves and flowers against some opportunistic bacteria) 2019-03-15 10:00:22
PB3_13_05 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การเปรียบเทียบความแตกต่างของแอมโมไนต์ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย (Comparison of Ammonite differentiation in different areas of Thailand.) 2019-03-15 10:00:22
OP1_13_14 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การออกแบบใบพัดกังหันลมเพื่อการผลิตกำลังไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด (Wind Turbine Blade Design for Generating the Maximum Electric Power) 2019-03-15 10:00:22
OP1_13_07 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กฏของฟารเดย์ (Production electricity with Faraday's law of induction) 2019-03-15 10:00:22
OP2_13_05 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การดัดแปรฟิล์มบางแคลเซียมคอปเปอร์ไททาเนตที่ถูกเติมด้วยสารประกอบ แมงกานีสและสมบัติการตอบสนองต่อแก๊สของฟิล์มบาง (Modification of Calcium Copper Titanate thin films by adding Mn compound and their gas sensing properties) 2019-03-15 10:00:22
OP2_13_12 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาแนวโน้มอัตราการถอยห่างของดวงจันทร์จากโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยใช้หลักฐานทางธรณีวิทยา (The Study on the Trend of the Moon's retreating from the Earth, from the Past to the Present, Using Geological Evidence) 2019-03-15 10:00:22
OE2_13_01 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบไมโครพลาสติกในบริเวณชายฝั่งทะเลตั้งแต่แม่น้ำบางปะกงจนถึงแหลมแท่น (CHANGE OF MICROPLASTICS COMPOSITION IN COASTAL FROM BANGPAONG RIVER TO LAEM THAEN) 2019-03-15 10:00:22
PE1_13_03 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประเมินคลอโรฟิลล์ที่ผิวทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน (The Application Of Satellite Imagery To Assess Chlorophyll-a On The Sea Surface In The Upper Gulf Of Thailand) 2019-03-15 10:00:22
OE1_13_08 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การใช้โมเดลคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาผลกระทบจาก Storm Surge ของพายุไต้ฝุ่นลินดาในพื้นที่อ่าวไทย (The investigation of storm surge generated by Typhoon Linda in the Gulf of Thailand by using computer modeling technology) 2019-03-15 10:00:22
OE2_13_10 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ถังขยะอัจฉริยะ (Smart bin) 2019-03-15 10:00:22
PM3_13_03 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษาฟังก์ชันตรีโกณมิติหรือสูตรตรีโกณมิติโดยใช้แคลคูลัสหรือใช้สมการความชัน (Study of Trigonometric function Using Basic Calculus) 2019-03-15 10:00:22
OC1_15_11 สาขาเคมี วัสดุดูดซับชนิดใหม่ (Adsorbent) 2019-03-15 18:16:01
PC3_15_04 สาขาเคมี ฟิล์มป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตจากไคโตซาน (Chitosan Film Protecting Ultraviolet) 2019-03-15 18:16:04
PB3_15_07 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การย่อยถุงพลาสติกของหนอนนก (Plastic Bag Biodegradation by Mealwarm, Tenebrio molitor) 2019-03-15 18:15:56
OB1_15_07 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความแปรผันทางพันธุกรรมของยุงก้นปล่องสกุล Anopheles ในจังหวัดสงขลา (Genetic Variation of Anopheles Mosquito (Genus Anopheles) in Songkhla Province, Thailand) 2019-03-15 18:15:59
PB3_15_06 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ แผ่นปิดแผลจากสารสกัดตะไคร้สำหรับยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus (Band-Aid adding Lemongrass Crude Extract for Staphylococcus aureus Inhibition) 2019-03-15 18:16:06
PB1_15_07 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายสกุล Sergentomyia ในคาบสมุทรไทย (Genetic Variation of Sandfly (Genus Sergentomyia) in the Peninsular of Thailand ) 2019-03-15 18:16:15
PB2_15_06 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้สารซิลเวอร์นาโนยับยั้งแบคทีเรียในรองเท้า (Bacterial Inhibition in Shoes Using Silver Nano) 2019-03-15 18:16:19
PB1_15_08 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ความเข้มข้นของฟอสเฟตและไนเตรทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ Chattonella (Phosphate and Nitrate Concentration Affecting the Growth of Chattonella) 2019-03-27 10:30:05
PB1_15_06 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การย่อยสลายกระดาษของหนอนนก (Paper Biodegradation by Tenebrio molitor L. Larva) 2019-03-15 18:17:08
OP1_15_11 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากการกระโดดเชือก (Electricity Generating Jump Rope) 2019-03-15 18:15:54
PP3_15_05 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การหาอุณภูมิของดาวเคราะห์โดยการวัดความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ (The Measurement of Planets Surface Temperatue using Solar Irradiance Method) 2019-03-15 18:16:27
OP2_15_09 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ สมการจำลองการเคลื่อนที่ของดาวตก (Equation for Simulating the Motion of a Meteoroid) 2019-03-15 18:16:48
OP2_15_08 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การทดสอบสมบัติเชิงกลของกระดูกเทียมที่ผลิตจากไฮดรอกซีแอปาไทต์และพอลิเมทิลเมตาไครเลต (Mechanical Properties of Artificial Bone produced by Hydroxyapatite and Polymethylmethacrylate) 2019-03-15 18:16:59
PE2_15_05 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การปรับปรุงพลาสติกชีวภาพแบบง่ายด้วยน้ำยางพารา ( Simple Biodegradable Plastic Improvement by Rubber Latex ) 2019-03-15 18:07:32
OE2_15_06 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา บทบาทของคลอโรฟิลล์ในการผลิตพลังงานไฮโดรเจน ในกระบวนการแยกไฮโดรเจนด้วยน้ำโดยปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง (Role of Chlorophyll in Hydrogen Energy Production in Water Molecules Separation Process by Photocatalytic Reaction) 2019-03-15 18:16:08
PE3_15_03 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากไคโตซานโดยผสมพลาสติกติไซเซอร์ (The Properties of Bioplastic from Chitosan by mixing Plasticizers) 2019-03-15 18:16:24
PE1_15_04 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา พลาสติกชีวภาพละลายน้ำได้จากกล้วย (Water-soluble Bioplastic from Banana) 2019-03-15 18:16:29
PE2_15_04 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาสมบัติของภาชนะที่ทำจากเส้นใยหญ้าคาผสมแป้งมันสำปะหลัง (A Study of Properties of Container made from Imperata cylindrica Fiber and Cassava Starch) 2019-03-15 18:16:32
OM2_15_01 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษาพื้นที่ผิวของกรวยที่ตัดด้วยระนาบมุมต่างๆ (The Study of Surface Area of Truncated Cone) 2019-03-15 18:16:12
PM1_15_04 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษาพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เเนบในวงกลม (The Study of Square Area Inscribed the Circle) 2019-03-15 18:16:43
PT2_15_04 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบบำบัดน้ำขุ่นในตู้ปลาอัตโนมัติ (Automatic Turbid Water Treatment in Fish Tank) 2019-03-15 18:16:10
PT3_15_04 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เครื่องวัดค่าเปอเซ็นต์น้ำยางแห้งโดยวิธีทางเเสงขนาดพกพา (Portable Para Rubber Latex Concentration Meter using Optical Method) 2019-03-15 18:16:17
PT1_15_05 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจจับควันแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Smoke Detector Notified by LINE) 2019-03-15 18:16:21
PT2_15_05 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ราวตากผ้าอัตโนมัติ (Automatic Clothes Line) 2019-03-15 18:16:34
OT2_15_06 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม และซอฟท์แวร์สำหรับสร้างภาพสามมิติ (Gadget and Software to Create 3D Images) 2019-03-15 18:16:37
PT3_15_05 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งเตือนบุคคลผู้มาเยือนผ่านไลน์พร้อมแอพพลิเคชั่นปลดล็อคประตูผ่านไวไฟ (Visitor Notification System by LINE with Door Unlock Application via WiFi) 2019-03-15 18:16:46
PT1_15_06 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการเดินหมากขุม (Congkak Program) 2019-03-15 18:16:52
PT2_15_06 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบปลดล็อกประตูผ่านการใช้เสียง ลายนิ้วมือ และ แอพพลิเคชัน (Door Unlock System via Voice , Fingerprint and Application) 2019-03-15 18:16:54
PT1_15_03 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบนำทางภายในอาคารเพื่อผู้พิการทางสายตาด้วย AR marker และคำสั่งเสียง (Indoor Navigation System for Visually Impaired People using AR Marker Localization with Voice Commands) 2019-03-15 18:16:56
PT2_15_03 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจวัดค่าสภาพอากาศรายงานผ่านไลน์ (Simple Weather Measurement Gadget Reporting via LINE) 2019-03-15 18:17:01
PT3_15_03 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบการจับการหกล้มอัจฉริยะด้วยราสเบอรี่ไพผ่านไลน์ (Smart Falls Monitoring System Using Raspberry Pi via LINE) 2019-03-15 18:17:04
PT1_15_04 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เกราะไฟฟ้าให้คะแนนกีฬาเทควันโด (KP&P Wireless Body Protector For Scoring) 2019-03-15 18:17:06
OC3_16_07 สาขาเคมี ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิดซิงค์ออกไซด์ที่มีไฮดรอกซีแอปาไทต์เป็นตัวรองรับ เสริมด้วยซิลเวอร์เพื่อสลายสีย้อมมาลาไคท์ กรีน (Hydroxyapatite-supported Zinc Oxide Photocatalyst incorporated with Silver Oxide for Degradation of Malachite Green Dye) 2019-03-15 10:00:23
PC1_16_05 สาขาเคมี การออกแบบการทดลองในหลอดทดลองเบื้องต้นเพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร5ชนิดต่อการลดขนาดของนิ่วในไต (Preliminary Design of Experiments to in vitro Study The Effects of Five Herbal Extracts on Size of Kidney Stones.) 2019-03-15 10:00:23
OC2_16_10 สาขาเคมี การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ EPA และ DHA ในเนื้อปลาทู ที่ผ่านการทอดด้วยน้ำมันประกอบอาหาร (Changes in EPA and DHA Contents of Mackerel Fried in various Cooking Oils) 2019-03-15 10:00:23
OB1_16_15 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำคั้นจำปูลิง (Studies of Chemicals Composition and Antioxidant Activity of Jumpuling (Baccuarea polyneura) Juice) 2019-03-15 10:00:23
OB3_16_10 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทที่ผลิตจากโปรตีนในน้ำยางพารา (Antioxidant Activity of Protein Hydrolysate Produced from Rubber Latex Protein) 2019-03-15 10:00:23
OB2_16_03 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาข้าวเกรียบปลาที่พองตัวด้วยไมโครเวฟ (Development of puffing fish cracker enhanced with microwave) 2019-03-15 10:00:23
OB1_16_01 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของกรดจิมนีมิกต่อโรคหัวใจจากหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน (Effects of gymnemic acids on diabetes cardiomyopathy in streptozotocin-induced diabetic rat) 2019-03-15 10:00:23
OB2_16_12 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลอัลลีโลพาธิคจากสาบเสือต่อการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ (Allelopathic effect of Chromolaena odorata on growth of Mimosa pigra) 2019-03-15 10:00:23
OB3_16_05 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดของมูลสัตว์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบทางเคมีของไส้เดือนดินและมูลไส้เดือนดินสายพันธ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (ยูดริลัส ยูจีนิแอ) (Effects of Manure on Growth Production and Chemical Composition of Earthworm and Vermicomposting in African Night Crawler (Eudrilus eugeniae)) 2019-03-15 10:00:23
OP2_16_13 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ วิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในพืช บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Analysis of radionuclide in plants from Koh Tao, Surat Thani province) 2019-03-15 10:00:23
OP1_16_04 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ผลของชนิดและปริมาณนํ้ามันพืชต่อสมบัติแผ่นยางธรรมชาติสำหรับฝึกการผ่าตัดทางการแพทย์ (Effects of Types and Amounts of Vegetable Oil on Properties of Natural Rubber Sheets for Surgical Practice) 2019-03-15 10:00:23
PE3_16_04 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การลดปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในปลาซาร์ดีน (Reduction of Contaminated Heavy Metals in Sardine) 2019-03-15 10:00:23
OE1_16_04 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำที่เปลี่ยนแปลงในกระชังเลี้ยงปลากะพงขาวที่เกิดจากฤดูกาลและปัจจัยทางชีวภาพบางประการ ณ เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Dissolved Oxygen Variation in Seabass (Lates calcarifer) Cage Culture Area at Koh Yor: The Influence of Seasonal, and Some Biological Factors) 2019-03-15 10:00:23
OE2_16_11 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา วัสดุดูดซับน้ำมันจากยางพาราธรรมชาติ (Oil Absorbent Material Based on Natural Rubber) 2019-03-15 10:00:24
OT1_16_07 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การบูรณาการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับบ้านอัจฉริยะ (Integrated Internet of Things for Smart Home) 2019-03-15 10:00:23
OT2_16_02 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่นจัดกลุ่มตามเอกลักษณ์ใบหน้า (Fotozapp) 2019-03-15 10:00:23
PC2_14_04 สาขาเคมี สารสกัดจากเปลือกนอกข้าวโพด ไหมข้าวโพด เปลือกมะม่วงและเปลือกมะนาวในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความเสถียรของน้ำมันพืชและไบโอดีเซล (Utilization of corn husk, corn silk, mango peel and lime peel waste for increasing the oxidation stability of vegetable oil and biodiesel.) 2019-03-15 10:00:21
OC3_14_09 สาขาเคมี แคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์อัลคาเลส: การจำแนกคุณลักษณะและกิจกรรมการต้านออกซิเดชัน (Carotenoprotein from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Shells Extracted Using Alcalase: Characterization and Antioxidant Activity) 2019-03-15 10:00:22
OB3_14_13 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดแยกเชื้อยีสต์ทนกรดอะซิติกจากกระบวนการผลิตน้ำส้มตาลโตนด (Isolation of acetic acid tolerant yeast from process of palm sugar vinegar production) 2019-03-15 10:00:21
OE2_14_05 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สัญฐานวิทยา และประสิทธิภาพของกระดาษเส้นใยฟางข้าวผสมกากกาแฟเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะละกอ (Study of chemical composition, morphology and efficiency of paper from rice straw mixed with spent coffee grounds powders for extending postharvest life of papaya (Carica papaya L.)) 2019-03-15 10:00:21
PP2_14_05 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. บนผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด (Efficiency and Effectiveness of Zinc Oxide Nanoparticles Against Aspergillus sp. Fungus on Basketry Product from Local Tube Sedge) 2019-03-15 10:00:21
OP1_14_08 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบสั่นโดยใช้สมาร์ทโฟน (Analysis of oscillation motion using smartphone) 2019-03-15 10:00:21
OP2_14_11 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ GAC-TiO2 เพื่อเพิ่มประสิทธิในการบำบัดน้ำ (GAC-TiO2 for efficient filtration of water) 2019-03-15 10:00:21
OE1_14_10 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การสกัดและการเตรียมเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากต้นดาหลาและไผ่สำหรับเป็นแผ่นกรองชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสียชุมชน (Extraction and preparation of cellulose nanofiber from Etlingera elatior and Bambuseae for Bio-filter, and its application for domestic wastewater treatment ) 2019-03-15 10:00:21
OE1_14_01 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพอลีไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-พอลิไฮดรอกซีวาเลอเรต (Optimization conditions for biofuel production from Polyhydroxybutyrate-co-Polyhydroxyvalerate) 2019-03-15 10:00:21
PE2_14_03 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ปุ๋ยฟอสเฟตจากการตกผลึกแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตในน้ำทิ้งหลังกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (Phosphate fertilizer from crystallization of magnesium ammonium phosphate (struvite) in biogas effluent ) 2019-03-15 10:00:22
OM1_14_04 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างปริศนาซูโดกุแบบจิ๊กซอว์ด้วยวิธีการผกผัน (Generating Jigsaw Sudoku Puzzles with Inverse Methods) 2019-03-15 10:00:22
OT1_14_06 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมความส่องสว่างอัจฉริยะ บนแอปพลิเคชันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น (Smart lighting control systems on the application for better productivity) 2019-03-15 10:00:21
PC1_02_02 สาขาเคมี การศึกษาด้วยทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นของการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนไดเมอร์เซอร์โคโนซีนในกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน: ผลของลิแกนด์และสะพานเชื่อม (DFT investigation on the formation of dimeric structure in metallocene-catalyzed polymerization: the effects of Cp ligand and bridge ) 2019-03-15 10:00:23
OC1_02_02 สาขาเคมี ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการทำนายการเกิดและสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อน ไดเมอร์ของเซอร์โคโนซีน : ผลของหมู่แทนที่ (DFT study on the formation and properties of the dimeric zirconocene complex: the substituent effect ) 2019-03-15 10:00:22
OB2_02_13 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์นกยูงไทย (Pavo muticus Linnaeus, 1766) ในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย (Conservation of green peafowl (Pavo muticus Linnaeus, 1766) in Phayao province, Thailand) 2019-03-15 10:00:23
OB3_02_09 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาคาริโอไทป์ของปลากัดมหาชัยและปลากัดอีสานในประเทศไทย (Karyotypes study of Betta mahachaiensis and B.smaragdina in Thailand) 2019-03-15 10:00:23
OB1_02_03 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบหูกวางต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (THE EFFECT of INDIAN ALMOND (Terminalia catappa) LEAF EXTRACT on ANTIBACTERIAL) 2019-03-15 10:00:23
PP3_02_01 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การไหลเชิงตรงของแฮดรอนในการชนของไอออนหนักด้วยการเลือกใช้แบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุลขั้นสัมพัทธภาพชั้นสูง (The Direct Flow of Hadron Production in Heavy ion Collision by using The Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamic model ) 2019-03-15 10:00:23
PP2_02_01 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การเกิดนิวเคลียสของดิวเทอรอนจากการชนของไอออนหนักด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ควันตัมเชิงโมเลกุลชั้นสูง (The elliptic flow of deuteron in heavy ion collision by using the ultra-relativistic quantum molecular dynamics model) 2019-03-21 13:16:35
OP2_02_01 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การศึกษาอายุและระยะห่างของกระจุกดาวเปิดโดยใช้วแผนภาพ HR-Diagram (The study of age and distance of open star clusters by using HR-Diagram) 2019-03-15 10:00:24
PP1_02_02 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การไหลเชิงวงรีของโปรตอนจากการชนกันของ 197Au + 197Au ที่ระดับพลังงานปานกลางด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล (The elliptic flow of proton in 197Au + 197Au collision reaction at intermediate energy by using quantum molecular dynamics model .) 2019-03-15 10:00:21
PP2_02_02 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ อิทธิพลของศักย์ K+ บนสมการสถานะทางนิวเคลียร์สำหรับการเกิดอนุภาค K+ ในปฏิกิริยาชนของไอออนหนักด้วยการเลือกใช้แบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล (Effect of K+ Potential on Nuclear Equation of State for K+ Production in Heavy ion Collision by using The Quantum Molecular Dynamics Model) 2019-03-15 10:00:22
OP1_02_12 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารฟอร์มาลินโดยใช้เซนเซอร์จากหลอด LED (Machines for measuring concentration of formalin by using LED as a sensor ) 2019-03-15 10:00:22
PP1_02_01 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ การออกแบบกังหันลมแนวตั้งเพื่อรับพลังงานลมบนถนน (Design of vertical wind turbine for energy harvesting on highway) 2019-03-15 10:00:22
OE1_02_03 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา สรีรวิทยาระบบนิเวศของพืชปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) ในพื้นที่อนุรักษ์นกยูงเขียวจังหวัดพะเยาประเทศไทย (Physioecology of Miracle grass (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) in green peafowl conservation area, Phayao province, Thailand ) 2019-03-15 10:00:23
PM2_02_01 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การพัฒนาวิธีการโปรเจคชั่น แบบเอสพี-ชิงกิ้ง สำหรับการส่งแบบไม่ขยายจีในปริภูมิฮิวเบิล์ทกับกราฟ (The Modified SP-Shrinking Projection Methods for G-nonexpansive Mappings in Hilbert Spaces with Graphs.) 2019-03-15 10:00:23
PM1_02_01 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ กระบวนการทำซ้ำ SP-Landweber แบบปรับปรุง สำหรับแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น (Modified SP-Landweber iteration for solving linear equation systems) 2019-03-15 10:00:24
OC3_11_13 สาขาเคมี วัสดุเชิงประกอบจากซังข้าวโพดและชานอ้อยโดยใช้แป้งดัดแปรและพอลิสไตรีนโฟมรีไซเคิลเป็นตัวเชื่อมประสาน (Modified strach and recycled polystyrene foam adhesives as binders in biocomposites from corncob and bagasse) 2019-03-15 10:00:21
OC2_11_13 สาขาเคมี การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโอเมก้า-3 และใยอาหาร (Formulation and process development of instant noodles fortified with omega-3 and fiber) 2019-03-15 10:00:21
OC1_11_13 สาขาเคมี การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง (Development of all-in-one, green supercapacitor from cassava) 2019-03-15 10:00:21
OC1_11_03 สาขาเคมี การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ทางโครงสร้างของวัสดุออกโซโพลิเวเนเดตชนิดใหม่ (Synthesis and Characterization of Novel Polyoxovanadate Cluster as Cathode Material for Lithium-Ion Batteries) 2019-03-15 10:00:22
PC2_11_07 สาขาเคมี การสกัดกลูตาเมตจากกากมะเขือเทศเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูป (The Extraction of Glutamate from Tomato Pomace and Its Application in Cube Soup) 2019-03-15 10:00:22
OB1_11_16 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การหาสูตรอาหารเหลวเพื่อเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Paecilomyces tenuipes (Optimization of liquid medium for increasing bioactive compounds production by Paecilomyces tenuipes ) 2019-03-15 10:00:25
PE3_11_05 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (The Development of a tool for carrying capacity evaluation in historical attraction) 2019-03-15 10:00:22
OE1_11_12 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงรากพืชเพื่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนฟีนอล (Development of root culture system for phenol contaminated waste water treatment ) 2019-03-15 10:00:22
PM2_11_04 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ แบบจำลองภาพฉายของวัตถุทรงกลมที่ล้อมรอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบจุด (Image projection model of a sphere surrounded by point light sources) 2019-03-15 10:00:21
PT2_11_07 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ RFID คีย์การ์ดหลายระบบ (RFID keycard) 2019-03-15 10:00:22
PT3_11_07 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบจำลองการจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัย (Water Management Simulation for Preventing Flood) 2019-03-15 10:00:22
PT1_11_08 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจวัดธาตุอาหารในแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Hydroponic nutrient monitoring system via mobile application) 2019-03-15 10:00:22
PC2_12_03 สาขาเคมี การศึกษาสมบัติและการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสจากเปลือกกล้วยน้ำว้า เพื่อตรวจสอบกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน (Purification and properties verification of peroxidase enzyme from cultivated banana peels for examining activity in different conditions.) 2019-03-11 09:06:48
OC2_12_01 สาขาเคมี ชุดทดสอบซัลเฟตแบบประหยัดโดยอาศัยหลักการตกตะกอน (Cost effective test kit for screening of sulfate concentration based on turbidimetric method ) 2019-03-11 09:13:42
PB1_12_05 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาผลของเห็ดนางรมขาวและเห็ดฟางต่อการย่อยสลายของฟางข้าว (Effect of Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) and Straw mushroom (Volvariella volvacea) on rice straw degradation) 2019-03-11 09:13:26
OB3_12_14 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ อิทธิพลของแสงสีต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารพฤกษเคมีของผักสลัดที่ปลูกภายใต้ระบบไฮโดรโพนิกส์ (Effect of light colors on growth and phytochemicals in salad greens cultured under hydroponics system) 2019-03-15 10:00:24
OP1_12_03 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ Power Pedal, การออกแบบเครื่องออกกำลังกายแบบเหยียบสำหรับจ่ายพลังงานให้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Pedal, the design of electronics power supply by pedal exercise.) 2019-03-15 10:00:21
OE1_12_09 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา โลหะหนักในเครื่องสำอาง : ภัยซ่อนเร้น (Heavy Metals in Cosmetics : Hidden Hazard) 2019-03-11 09:07:09
OE2_12_04 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การศึกษาความสามารถในการละลายฟอสเฟตและความหลากหลายของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในดินที่คัดแยกได้จากนาข้าว (Study of the phosphate-solubilizing ability and biodiversity of Phosphate-solubilizing bacteria isolated from rice field) 2019-03-15 10:00:24
PM2_12_03 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวนการแพร่สัญญาณแบบครอบคลุมสำหรับกราฟที่มีรัศมีขนาดเล็ก (Broadcast domination numbers in graphs with small radii) 2019-03-11 09:13:46
PT3_12_02 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยการเรียนรู้เชิงลึก (Development of software for lung cancer diagnosis by deep learning.) 2019-03-15 10:00:24
OT2_12_10 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การสรุปใจความสำคัญจากเสียงด้วยการสกัดข้อความและแสดงผลด้วยจินตทัศน์สารสนเทศ (Speech Summarization by using Text Extraction and Shown with Information Visualization) 2019-03-11 09:07:01
OC2_08_12 สาขาเคมี การเตรียมสูตรยางฟองน้ำ จากส่วนรวม เพื่อสร้างแผ่นนวดเท้าดับกลิ่น (The natural rubber foam's formula preparation from the public for odor-absorbing foot massage pad) 2019-03-15 10:00:24
OC1_08_07 สาขาเคมี การพัฒนาแผ่นฟิล์มวัดสีจากอัลจิเนตเพื่อตรวจสอบการเน่าเสียของเนื้อสัตว์ (Development of alginate based visual sensing film for monitoring meat spoilage) 2019-03-15 10:00:24
OB2_08_05 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประสิทธิภาพของยีสต์ปฏิปักษ์ในการควบคุมทางชีววิธีต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (The efficiency of antagonistic yeast for biological control of Colletotrichum gloeosporioides ) 2019-03-15 10:00:24
PB3_08_03 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สารสกัดแทนนินจากกันเกรา เพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (Fagraea fragrans extract product against growth of bacteria) 2019-03-15 10:00:24
OB3_08_12 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของเอทานอลต่อพฤติกรรมของปลาม้าลาย เเละผลของสารสกัดจากใบการหลงในการต้านฤทธิ์เอทานอล (Effects of ethanol on the behevior of zebrafish and antidote effects of Snowy orchid leaves extract against ethanol) 2019-03-15 10:00:24
PB1_08_03 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตยาปฏิชีวนะจากสิ่งแวดล้อม (Isolation of antibiotic producing bacteria from environment) 2019-03-15 10:00:24
PB2_08_03 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากข่าและโหระพาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Bacillus sp. , Pseudomonas sp. และ Serratia sp. สาเหตุการเน่าเสียในไข่ไก่ (Efficiency of Galangal and Sweet basil crude extracts to inhibit the growth of Bacillus sp. , Pseudomonas sp. and Serratia sp. causal agents of rotten on chicken eggs) 2019-03-15 10:00:24
OE2_08_03 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา วัสดุโฟมยางคอมโพสิตจากน้ำยางและเส้นใยธรรมชาติ (Composite rubber material from latex and natural cellulose) 2019-03-15 10:00:24
OM2_08_08 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ การประมาณค่าอินทิกรัลโดยใช้สไปลน์กำลังสาม (Estimations of definite integral by Using a Cubic Spline) 2019-03-15 10:00:24
OT1_08_09 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยเดินอัจฉริยะสำหรับทำกายภาพบำบัดผู้พิการและผู้สูงอายุ (The design and construction of smart walker for physical therapy, disabled and elderly) 2019-03-15 10:00:24
OT1_08_03 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อพัฒนาต้นแบบกล่องสมองกลสำหรับจักรยานเอนกประสงค์ (An application of IOT in the development of a prototypical embedded system box for multipurpose bicycles) 2019-03-15 10:00:24
OT2_08_01 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Design of a motorcycle anti-theft device using a fingerprint scanner) 2019-03-15 10:00:24
OC2_17_09 สาขาเคมี เจลย้อมสีผมชนิดชั่วคราวด้วยสีจากสารสกัดสมุนไพร (Formulation of Herbal Temporary Hair Dye Gel) 2019-03-15 10:00:21
OC3_17_08 สาขาเคมี เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการเบลนด์แป้งเทอร์โมพลาสติกกับยางธรรมชาติ (Biodegradable Thermoplastic Elastomer based on Thermoplastic Starch and Natural Rubber) 2019-03-15 10:00:21
PC1_17_07 สาขาเคมี ไฮโดรเจลจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ย (Interpenetrating Polymer Network (IPN) Hydrogel from Poly(vinyl alcohol)/Cassava starch for Fertilizer Controlled Release) 2019-03-15 10:00:21
OC1_17_12 สาขาเคมี การประยุกต์ใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในเครื่องสำอาง (Virgin Palm Oil in Cosmetics Application) 2019-03-15 10:00:21
PC2_17_06 สาขาเคมี สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อประยุกต์เป็นกาวติดไม้ (Cashew Nut Shell Extracts for Application as Wood Adhesive) 2019-03-15 10:00:21
PC3_17_06 สาขาเคมี อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อความสามารถในการละลายของสาร DMPBD ของไพลในน้ำกึ่งวิกฤตโดยใช้แบบจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล (The Effect of Temperature on Solubility of DMPBD of Zingiber Cassumunar Roxb. in Subcritical Water Extraction Using Molecular Dynamics Simulation) 2019-03-15 10:00:21
PC1_17_06 สาขาเคมี การสังเคราะห์เซลลูโลสแอโรเจลจากผักตบชวาเพื่อศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ำมัน (Preparation Cellulose Aerogel based on water Hyacinth for Oil Adsorbent) 2019-03-15 10:00:21
PC3_17_05 สาขาเคมี การสลายสีย้อมด้วยแสงโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Photodegradation of Dyes Using Titanium Dioxide (TiO2)) 2019-03-15 10:00:21
PC2_17_05 สาขาเคมี การศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตจากเส้นใยชานอ้อยผสมยางก้อนถ้วย สำหรับพัฒนาเป็นแผ่นยางรองคอกปศุสัตว์ (Study the properties of polymer composites from sugarcane bagasse filled cup lump natural rubber for application as rubber sheet in livestock) 2019-03-25 13:06:12
OB3_17_08 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การออกฤทธิ์เสริมร่วมกันระหว่างสารสกัดจากหัวร้อยรูและยาปฏิชีวนะต่อการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่เป็นสาเหตุโรค EarlyMortality Syndrome (EMS) ในกุ้งขาวแวนนาไม (Synergistic effect of Hydnophytum formicarum extract combined with antibiotic against Vibrio parahaemolyticus; EMS-caused bacteria in Litopenaeus vannamei) 2019-03-15 10:00:21
OB2_17_01 สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดแยกแบคทีเรียบาซิลลัสที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากมูลไก่ (Isolation of Bacillus sp. from Chicken Feces as a Probiotics) 2019-03-15 10:00:22
OP1_17_02 สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เครื่องแยกเยื่อหุ้มถั่วลิสงคั่วสำหรับครัวเรือน (Roasted Peanuts Seed Coat Separator for Household) 2019-03-15 10:00:21
PE1_17_05 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา การผลิตจีโอพอลิเมอร์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Production of Fiber-cement from Geopolymer) 2019-03-15 10:00:22
PT1_17_07 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบผลิตพืชไฮโดรโปนิกส์แบบปิดโดยใช้แถบหลอดไฟ LED (Internet of things for hydroponics plant factory prototype using LED strips) 2019-03-15 10:00:21
PT3_17_06 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงคุณภาพไม้โดยใช้ความร้อนจากแหล่งพลังงานที่แตกต่างกัน (Wood Heat Treatment from Different Energy Resources) 2019-03-15 10:00:22

รวมทั้งหมด 279 โครงงาน