บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_11_16
การหาสูตรอาหารเหลวเพื่อเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Paecilomyces tenuipes
Optimization of liquid medium for increasing bioactive compounds production by Paecilomyces tenuipes
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กันตา เมธีวิวัฒน์
  2. พิชชาพร นิยะบุตร
  3. ทัตชญา พินิตชยากร