บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT2_03_01
ฟาร์มอัจฉริยะสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์และเห็ดชนิดก้อนเชื้อ
Smart farm for hydroponics plants and fungi
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดิษฐ์ชพล พลายชุม
  2. วิภพ ปัญญาทิพย์สกุล