บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE2_07_09
การศึกษาอิทธิพลการเติมตัวเชื่อมประสานกรดซัคซินิคระหว่างไทเทเนียมไดออกไซด์กับเส้นใยสับปะรด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
The Investigation of Succinic Acid Addition as Crosslink Molecule between TiO2 and Fiber from Pineapple Leaf to Use as Photocatalyst
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กานต์ธิดา ถนอมสมบัติ
  2. ภัทรวรรณ แวงวรรณ