บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_07_02
การศึกษาอิทธิพลการเติมตัวเชื่อมประสานกรดซัคซินิกระหว่างไทเทเนียมไดออกไซด์กับเส้นใยสับปะรด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
The Investigation of Succinic acid Addition as Crosslink Molecule Between TiO2 and Fiber From Pineapple Leaf to Use as Photocatalyst
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม