บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM2_07_05
การศึกษาการส่งแบบตรึงทางซ้ายบนระบบพีชคณิต-KK
On a left fixed map of KK-algebras
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เบญจพร สุรัตนศิลป
  2. ณัฐชานันท์ พันธุมชัย