บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_07_08
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากถังเช่าที่เพาะเลี้ยงบนข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวไรซ์เบอรี่
Antioxidant Activities, Total Phenolic and Flavonoid Contents of Cordyceps Grown on Jasmin Rice mixed with Rice Berry Extracts
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธารณรินทร์ ยศราวาส
  2. สุชาวดี สีเครือดง