บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM1_07_02
การเปรียบเทียบการพยากรณ์ 3 วิธี เกี่ยวกับเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
Forecasting of Money in Thailand Economy by Three Statistical Forecasting Techniques
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิรษิกา กิจสนาพิทักษ์
  2. พิมณัฏฐา พิกุลต์ทองฐ์