บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_07_10
ผลของการดัดแปรผิวของเส้นใยฟางข้าวที่มีต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและเส้นใยฟางข้าว
Effect of Surface Modification of Rice Straw Fiber on Properties of Rice Straw Fiber/ Natural Rubber Composites
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นพมล วงค์กิตติ
  2. กนกรวี แคนเภาว์