บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_07_04
การลดอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยท่อความร้อน
Reducing Heat Temperature In Solar Panel By Heat Pipe
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภกฤษฎิ์ ไชยชมภู
  2. ณัฐวิทย์ วงศ์กระบากถาวร