บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_07_04
การคัดเลือกเเบคทีเรีย Streptomyces spp. ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum falcatum ที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าเเดงในอ้อย
Screening of Candidate Potential of Streptomyces spp. against Colletotrichum falcatum Causal Agent of Sugarcane Red Rot Disease
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิรวิชญ์ มะธิปะโน
  2. ชนะ ชนะบุญ