บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_07_11
การเปรียบเทียบขนาดตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นภายในทะเลสาบรูปแอกวัวและแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคามประเทศไทย
Seasonal size comparisons of dominant zooplankton species in oxbow lakes and Chi River, Maha Sarakham, Thailand
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชลิตา ศรีคุณโน
  2. พีรดา อักกะมานัง