บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE2_16_11
วัสดุดูดซับน้ำมันจากยางพาราธรรมชาติ
Oil Absorbent Material Based on Natural Rubber
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อภิสรา ไชยสวัสดิ์
  2. พันภูมิ สุขจันทรา