บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_03_06
การพัฒนาไฮโดรเจลชนิดรูพรุน โดยการปรับปริมาณหมู่ซัลโฟเนต เพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
Development of porous hydrogel system; the effect of sulfonate for medical applications.
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธนกาญจน์ ภูษิต
  2. นิธิภูมิ เเสนเเก้ว