บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_07_03
อภิวัสดุไมโครเวฟเซ็นเซอร์แนวระนาบร่วมกับระบบของไหลจุลภาคสำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคส
Microstrip Loaded Complementary Split-ring Resonator with Microfluidic Channel for Glucose Concentration Sensing
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธนบูลย์ ชินศิริ
  2. พรหมพิริยะ สมบูรณ์กิจ