บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_03_12
ฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสในผักสวนครัว
Inhibitory Effect of Home-grown Vegetable on α-Glucosidases Activities
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กุลพัฒน์ สุรีย์
  2. ศิกวัส วัชรสุนทรกิจ