บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE1_03_01
การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะติดของชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
The application of biosurfactant to enhance wettability of biocontrol agent
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. รชตะ ดีสังข์
  2. ธีรณัฐ โพธิ์รุ่งเรือง