บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_08_03
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากข่าและโหระพาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Bacillus sp. , Pseudomonas sp. และ Serratia sp. สาเหตุการเน่าเสียในไข่ไก่
Efficiency of Galangal and Sweet basil crude extracts to inhibit the growth of Bacillus sp. , Pseudomonas sp. and Serratia sp. causal agents of rotten on chicken eggs
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธิดารัตน ศรีสมบูรณ์
  2. ศิริขวัญ ถามะพันธ์