บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM1_02_01
กระบวนการทำซ้ำ SP-Landweber แบบปรับปรุง สำหรับแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
Modified SP-Landweber iteration for solving linear equation systems
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นนทวัชร เอี่ยมนิรันดร์