บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT2_03_05
อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุโดยระบบสมองกลฝังตัว
Notification devise of fall in elderly by embedded system
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กุลสตรี ธีรพงศ์
  2. นภิสา ไป๋งาม