บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_03_02
การพัฒนาวิธีการตรวจสอบโพลีอะคริลาไมด์
The Development Method of Polyacrylamide Analysis
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปพิชญา สุขพันธ์อ่ำ
  2. กชกร อยู่เล่ห์