บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM3_03_01
การวางนัยทั่วไปของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหลักการรังนกพิราบ
The generalization of the pigeonhole principle problems.
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปณิดา แสงพานิชย์
  2. ปารียา ภักมี