บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_03_01
การศึกษาการแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการสังเคราะห์กรดจัสโมนิกในข้าวที่ติดโรคใบไหม้
Expression of jasmonic related-genes biosynthesis on rice blast disease
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อินทิรา อินทร์ทรา
  2. นวพร ทากะถา