บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_03_01
อิทธิพลของเปลือกถั่วเหลืองที่มีผลต่อการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าวไรซ์เบอร์รี่
Effect of Soybean Hulls on Anthocyanin biosynthesis genes expression in Riceberry
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เพทาย ชีพธรรม
  2. ณัชชา อมรวิริยะ