บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_03_04
โครงเลี้ยงเซลล์ไฮโดรเจลจากโปรตีนเซริซินสำหรับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อผิวหนัง
Hydrogel scaffold of PHEMA/SS potential for skin tissue regeneration
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาณิศา จันทรมิล
  2. ปพิชญา ดีอินทร์