บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT2_15_06
ระบบปลดล็อกประตูผ่านการใช้เสียง ลายนิ้วมือ และ แอพพลิเคชัน
Door Unlock System via Voice , Fingerprint and Application
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศราวิน พงศ์โกศล
  2. ณัฐภัทร เมืองพูล