บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_03_01
การพัฒนาเครื่องดักจับแมลงวันอัจฉริยะบนระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Development of an Intelligent Fly Trap based on Internet of Things
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปวีนวัช ศรีผุย
  2. ภูผา ไชยชนะ