บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_08_12
ผลของเอทานอลต่อพฤติกรรมของปลาม้าลาย เเละผลของสารสกัดจากใบการหลงในการต้านฤทธิ์เอทานอล
Effects of ethanol on the behevior of zebrafish and antidote effects of Snowy orchid leaves extract against ethanol
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐนันท์ มิตรตระกูล
  2. ปวีณา ตรีภัทรพัฒน์