บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT2_08_01
การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
Design of a motorcycle anti-theft device using a fingerprint scanner
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พัชราภา สินธุประสิทธิ์
  2. วินันทยา โสดาจันทร์