บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE2_08_03
วัสดุโฟมยางคอมโพสิตจากน้ำยางและเส้นใยธรรมชาติ
Composite rubber material from latex and natural cellulose
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กนกอร อุดมศรี
  2. พรลภัส พลราษฎร์
  3. วรรณพร แสนทวีสุข