บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM1_03_01
ปัญหามอนตีฮอลล์ในรูปทั่วไป
General Form of Monty Hall Problem
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธนพร ชูช่วย
  2. พิชญธิดา สวัสดี