บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_03_07
ระบบการป้องกันการโจรกรรมทางรถจักรยานยนต์อัจฉริยะ
Smart motorcycle with anti-theft system
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธีรพงศ์ ศรีเจริญ
  2. นนทณัฐ ตัวลือ