บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM3_03_04
ผลบวกของสมาชิกเล็กสุดและใหญ่สุดของเซตย่อยขนาด r
Summation of the minimal and maximal element in r-subsets
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดุลยรัตน์ โปร่งสันเทียะ
  2. พัทธดนย์ นาคสุวรรณ