บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_03_15
ผลของน้ำมันรำข้าวที่มีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไขมัน 3T3-L1
The effect of rice bran oil on gene expression associated with adipogenesis in 3T3-L1 adipocytes.
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อรุณลักษณ์ ตาบทิพย์วัฒนา
  2. บัณฑิตา หุ่นบัณฑิตกุล