บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM2_12_03
จำนวนการแพร่สัญญาณแบบครอบคลุมสำหรับกราฟที่มีรัศมีขนาดเล็ก
Broadcast domination numbers in graphs with small radii
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กนกวรรณ ประเสริฐนพคุณ
  2. ศากุนต์ สรรพสาร
  3. กรวิชญ์ ฤกษ์สันทัด