บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_12_01
ชุดทดสอบซัลเฟตแบบประหยัดโดยอาศัยหลักการตกตะกอน
Cost effective test kit for screening of sulfate concentration based on turbidimetric method
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชนัญชิดา พรหมมา
  2. รมิตา เฉลิมโสภณ
  3. ชมพูพิชญา สายบุญยาดิษฐ์