บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM1_07_03
การสร้างแบบจำลองปริมาณน้ำฝนที่มีผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Rainfall Modeling with Affecting of Tropical Cyclone over Northeast of Thailand
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นิวัลดา เสาะรัมย์
  2. ฐิติรัตน์ นนทะมาตย์