บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_08_09
การออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยเดินอัจฉริยะสำหรับทำกายภาพบำบัดผู้พิการและผู้สูงอายุ
The design and construction of smart walker for physical therapy, disabled and elderly
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สรวิชญ์ จารุอารยนันท์
  2. ธนพนธ์ สุนันท์
  3. เขมกร เชื้อลี