บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_07_06
การประเมินฤทธิ์ของสารสกัดจากเส้นใยเห็ดหิ้ง Phellinus linteus ต่อการสะสมของลิปิดของเซลล์ 3T3-L1
Evaluation of the Effects of Phellinus linteus Mycelial Extract on Lipid Accumulation of 3T3-L1 cells
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปฏิภาณ สิทธิสุรินทร์
  2. นันทนัช ศรีวนค้ำ