บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_08_12
การเตรียมสูตรยางฟองน้ำ จากส่วนรวม เพื่อสร้างแผ่นนวดเท้าดับกลิ่น
The natural rubber foam's formula preparation from the public for odor-absorbing foot massage pad
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาเคมี
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เมฆา ปัชชา
  2. ภรดร บุญโต
  3. ธนาดล พทาเพชร