บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_15_06
โปรแกรมการเดินหมากขุม
Congkak Program
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฏฐพัชร พนัสบดินทร์