บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_08_05
ประสิทธิภาพของยีสต์ปฏิปักษ์ในการควบคุมทางชีววิธีต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
The efficiency of antagonistic yeast for biological control of Colletotrichum gloeosporioides
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กนกลักษณ์ วารีเวส
  2. ชุตินันท์ สันทาลุนัย
  3. ณัชพิยากูล จันทร์พวง