บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE2_12_04
การศึกษาความสามารถในการละลายฟอสเฟตและความหลากหลายของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในดินที่คัดแยกได้จากนาข้าว
Study of the phosphate-solubilizing ability and biodiversity of Phosphate-solubilizing bacteria isolated from rice field
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณ มาดา วิเศษวิทยเวช
  2. จุฬวิทย์ ริยาพันธ์
  3. ชญานิศ จารุทิกร