บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_12_14
อิทธิพลของแสงสีต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารพฤกษเคมีของผักสลัดที่ปลูกภายใต้ระบบไฮโดรโพนิกส์
Effect of light colors on growth and phytochemicals in salad greens cultured under hydroponics system
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภคมน ตั้งบุญดวงจิตร
  2. สิณีกัญย์ ยิ่งอริยกุล
  3. ธรรม์ธาดา พลดงนอก