บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_12_05
การศึกษาผลของเห็ดนางรมขาวและเห็ดฟางต่อการย่อยสลายของฟางข้าว
Effect of Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) and Straw mushroom (Volvariella volvacea) on rice straw degradation
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พัทธยา อยู่ดี
  2. ฉัตรตรา เขมพฤทธิ์