บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_12_09
โลหะหนักในเครื่องสำอาง : ภัยซ่อนเร้น
Heavy Metals in Cosmetics : Hidden Hazard
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภัทรนันท์  สืบสายเผ่าพันธุ์
  2. ชิดชนก นามเจริญ
  3. พัสตร์ชิตา สิริพสุโชค