บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT2_12_10
การสรุปใจความสำคัญจากเสียงด้วยการสกัดข้อความและแสดงผลด้วยจินตทัศน์สารสนเทศ
Speech Summarization by using Text Extraction and Shown with Information Visualization
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วรกมล ฤกษ์บางพลัด
  2. ภัทรบดินทร์ สอนรอด
  3. ญาณภัทร ภาณุภาส